Download algemene voorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST A.J.R. van Eerden (te noemen de programmeur) & eindgebruiker. 

LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE (Definitief, eindgebruiker). 

BELANGRIJK - DEZE TEKST LEZEN ALVORENS TE KOPIËREN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN! 

Gebruik of laad deze software en bijbehorende materialen (gezamenlijk te noemen de "Software") niet voordat u de volgende bepalingen en voorwaarden aandachtig hebt gelezen. Door de Software te laden of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden in deze licentieovereenkomst. Als u niet met de voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren of gebruiken. 

LICENTIE:


U bent gerechtigd de Software op een enkele computer te installeren. 

U mag één reservekopie van de Software maken, mits u de volgende voorwaarden in acht neemt: 

1. U mag de Software of enig deel ervan op generlei wijze kopiëren, wijzigen, verhuren, verkopen, verspreiden of overdragen behalve zoals is aangegeven in deze licentie. U komt overeen elke vorm van ongeautoriseerde vermenigvuldiging van het materiaal te verhinderen. 

2. U mag de Software niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of disassembleren. 

3. U mag geen sublicentie verstrekken of gelijktijdig gebruik van de Software door meer dan één gebruiker toestaan. 

4. De Software bevat mogelijk software en andere eigendommen van derden, zoals beschreven in een eventueel bijgevoegd bestand "license.txt" (of een andersoortige tekst of bestand), waarin ook een licentieovereenkomst met betrekking tot deze eigendommen kan zijn opgenomen. 


EIGENDOM VAN DE SOFTWARE EN AUTEURSRECHTEN: 

Alle kopieën van de Software blijven eigendom van de programmeur. De Software wordt beschermd door het auteursrecht en door de wetten van Nederland en andere landen en door internationale verdragsbepalingen. U mag geen enkele auteursrechtvermelding uit de Software verwijderen. De programmeur is gerechtigd te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Software of in onderdelen waarnaar daarin wordt verwezen, maar is geenszins verplicht ondersteuning te bieden voor de Software of deze bij te werken. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierbij bepaald, kent de programmeur u geen enkel uitdrukkelijk of impliciet recht toe op de programmeur octrooien, auteursrechten, handelsmerken of andere rechten op het intellectueel eigendom. U mag de Software alleen overdragen indien de ontvanger volledig instemt met deze voorwaarden en indien u niet in het bezit blijft van enige kopieën van de Software. 


BEPERKTE GARANTIE OP INFORMATIEDRAGERS: 

Als de Software door de programmeur is geleverd op fysieke informatiedragers, garandeert de programmeur gedurende een periode van negentig dagen na levering dat deze informatiedragers vrij zijn van materiële, fysieke defecten. Als u een dergelijk defect vindt, dient u de informatiedragers aan de programmeur te retourneren. De programmeur bepaalt vervolgens of deze worden vervangen of dat de Software via alternatieve media wordt geleverd. 

BEPERKTE GARANTIE OP HARDWARE:

Als er door de programmeur hardware is geleverd, garandeert de programmeur gedurende een periode van 8 dagen na levering dat deze hardware vrij zijn van materiële, fysieke defecten. Als u een dergelijk defect vindt, dient u de hardware aan de programmeur te retourneren. De programmeur bepaalt vervolgens of deze worden vervangen. 

UITSLUITING VAN OVERIGE GARANTIE: 

BEHALVE IN DE ZIN VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE, WORDT DE SOFTWARE GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, WAARONDER GARANTIE MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GARANTIE OM GEEN INBREUK TE MAKEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM, EN GARANTIE MET BETREKKING TOT GESCHIKTHEID VOOR ENIGE PARTICULIERE DOELEINDEN. 

De programmeur geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, graphics, koppelingen of andere onderdelen van de Software. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID: DE PROGRAMMEUR OF HAAR LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN ZAKEN OF VERLIES VAN INFORMATIE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE PROGRAMMEUR OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR IMPLICIETE GARANTIE OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBIEDEN, IS BOVENSTAANDE BEPERKING MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING. HET IS MOGELIJK DAT ANDERE RECHTSBEPALINGEN VOOR U GELDEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAARIN U ZICH BEVINDT. BEËINDIGING VAN DEZE LICENTIE: De programmeur is gerechtigd deze licentie op ieder moment te beëindigen indien u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze overeenkomst. Bij beëindiging dient u de Software onmiddellijk te vernietigen dan wel alle kopieën van de Software aan de programmeur te retourneren. Link: Juridische bescherming van computerprogramma`s; http://www.iusmentis.com/computerprogrammas/bescherming/ © 2014 A.J.R. van Eerden. 

Protovision Mobile Solutions

Telefoon: 06-54741456

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.